top of page

POLITIKA ZASEBNOSTI

Pravila in pogoji nagradne igre

Zadnja posodobitev: [01.01.2024].

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre je podjetje  Finančne storitve Jernej Brus sp. 

Davčna številka SI11469895. ( v nadaljevanju:organizator).
 
2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Tekocizeolit.si.
 
3. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
starejše od 18 let. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju
Finančne storitve Jernej Brus sp. , njihovi ožji družinski člani in osebe, ki kakorkoli neposredno
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
 
4. Način sodelovanja
Udeleženci v nagradni igri so tisti, ki so izvedli nakup izdelkov Tekocizeolit.si v januarju 2023
 
5. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 01.01.2024 do 31.01. 2024 do 24.00 ure.
 
6. Nagrada
1x izdelek CLEAN SLATE

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Izbor nagrajenca oz. nagrajenke.
Organizator nagradne igre bo v skladu s temi pravili z naključnim žrebom v roku najkasneje en
(1) delovni dan po zaključku nagradne igre izžrebal enega nagrajenca. V žrebanje se vključijo vsi
sodelujoči, ki so izvedli nakup v mesecu januarju 2024. Nagradno žrebanje bo potekalo v
prostorih organizatorja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba na podlagi teh
pravil ni mogoča.
 
8. Prevzem nagrade
Ob zaključku nagradne igre bo na Facebook strani organizatorja objavljeno ime nagrajenca oz.
nagrajenke, ki bo o rezultatih žrebanja in načinu prevzema nagrade obveščen tudi preko
zasebnega sporočila na mail. Izžrebanec oz. izžrebanka, ki izpolnjuje pogoje prevzema nagrade,
bo  nagrado prejel-a po pošti.
 
9. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook, 
 ostale aktivnosti na družbenem omrežju, ki bi lahko vplivale na izvedbo nagradne igre, 

 kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem
žrebanju,
 kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.
 
10. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja
varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne podatke, ki jih
udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.
Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu
nagrade. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če
je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
 
11. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so ves čas nagradne igre dostopna na spletni strani organizatorja. Vse
pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na
naslov  info@tekocizeolit.si
 
12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v
nagradnih igrah, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani
javnosti. O vseh morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence
obveščal z objavami na svoji Facebook strani.
 
Idrija, 01.01.2024

bottom of page